Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende sjönk men var fortsättningsvis starkt i oktober

Statistik:
Referensperiod:
2021, november
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 2,7, då den i september var 6,0 och i augusti 4,0. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -6,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 oktober av 1 025 personer bosatta i Finland.
Meny
Konsumenternas förtroendeindikator. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
2020M10-6,9
2020M11-4,8
2020M12-4,6
2021M01-0,9
2021M02-0,8
2021M03-3,0
2021M043,8
2021M052,7
2021M064,6
2021M074,4
2021M084,0
2021M096,0
2021M102,7

Huvudpunkter

  • Konsumenternas förtroendeindikators fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu, konsumentens egen ekonomi om ett år, Finlands ekonomi om ett år och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under det följande året.
  • Både förväntningarna och synen på konsumenternas egen ekonomi i nuläget var mycket ljusa i oktober. Förväntningarna på Finlands ekonomi var också optimistiska.
  • Jämfört med september var förväntningarna på den egna ekonomin om ett år ungefär oförändrade i oktober. De övriga synerna på ekonomin försvagades klart.
  • Jämfört med oktober i fjol var utsikterna på ekonomin nu på en betydligt starkare nivå.
  • Konsumenterna hade rätt många planer på att köpa kapitalvaror i oktober. Planerna blev färre i oktober jämfört med september. De förekom i ungefär samma utsträckning nu som för ett år sedan.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I oktober var förtroendet för ekonomin, liksom tidigare, klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 8,0) och svagast i Östra Finland (-0,2). Av befolkningsgrupperna var lägre tjänstemän (9,7) och högre tjänstemän (9,6) de mest optimistiska. I oktober var
pensionärerna mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen (-7,4).

Meny
Konsumenternas förtroendeindikator efter personens socioekonomiska ställning 2021M10. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
Totalt2,7
Företagare0,9
Högre tjänstemän9,6
Lägre tjänstemän9,7
Arbetare1,9
Studerande3,3
Pensionärer-7,4
Övriga-0,5

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna.

Egen och Finlands ekonomi

Både förväntningarna och synen på konsumenternas egen ekonomi i nuläget var mycket ljusa i oktober. Förväntningarna på Finlands ekonomi var också optimistiska. Jämfört med september var förväntningarna på den egna ekonomin om ett år ungefär oförändrade i oktober. De övriga synerna på ekonomin försvagades klart. Jämfört med oktober i fjol var utsikterna på ekonomin nu på en betydligt starkare nivå.

I oktober ansåg 39 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och 30 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 17 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Klart fler, dvs. 27
procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin i oktober var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i september 15 och 29 procent och för ett år sedan 18 och 24 procent.

I oktober trodde 37 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 24 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 42 och 21 procent och för ett år sedan i oktober dystra 21 och 52 procent. 

I oktober litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I september var motsvarande andelar 29 och 11 procent och för ett år sedan 26 och 15 procent.

Arbetslöshet och inflation

Även konsumenternas förväntningar på den allmänna arbetslöshetssituationens utveckling i Finland försvagades något i oktober, men förblev fortfarande ljusa. Detsamma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för
arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten.

I oktober litade 39 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 22 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i september 44 och 21 procent och för ett år sedan mycket dystra 12 och 76 procent.

I oktober antog 9 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde hela 48 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 11,
11 och 49 procent och i oktober i fjol mycket nedstämda 4, 34 och 37 procent.

I oktober överskred konsumenternas uppfattning om stegringen av konsumentpriserna, dvs.
inflationen, om ett år redan tydligt långtidsmedelvärdet. I oktober uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med t.o.m. 3,2 procent under de följande 12 månaderna.
Inflationsförväntningarna var för ett år sedan 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Liksom under de föregående månaderna uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var utmärkt i oktober. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara, bra också för att ta lån och relativt bra för att köpa kapitalvaror. Man
förutspådde att det fortsättningsvis uppstår rätt många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

Av konsumenterna bedömde 68 procent i oktober att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 53 procent. Sextiofyra procent av konsumenterna hade sparat i oktober och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Liksom under de senaste månaderna var intresset för att ta lån mycket vanligt i oktober. I oktober ansåg 58 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen bara 44 procent. I oktober planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

Av konsumenterna ansåg 30 procent i oktober att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Konsumenterna hade rätt många planer på att köpa kapitalvaror i oktober. Planerna blev färre i oktober jämfört med september. De förekom i ungefär samma utsträckning nu som för ett år sedan. Av konsumenterna avsåg 14 procent att öka och 31 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. De senare andelarna var i september 16 och 25 procent och för ett år sedan i oktober 14 och 31 procent.

I oktober hade konsumenterna fortfarande mycket rikligt med planer på att köpa bostad. Det fanns också många planer på grundläggande renovering av hemmet. Dessutom funderade väldigt många på att köpa bil under det följande året.

I oktober planerade 17 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Femton procent av konsumenterna planerade att köpa bostad inom ett år. I oktober planerade dessutom 21 procent av konsumenterna att spendera pengar på
renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.

Databastabeller

Databastabeller som hör till detta meddelande

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Socioekonomisk ställning
Uppdaterad:
15.11.2021
Använda klassificeringar:
  • Område
Uppdaterad:
15.11.2021
Använda klassificeringar:
  • Kön
Uppdaterad:
15.11.2021
Använda klassificeringar:
  • Utbildningsnivå
Uppdaterad:
15.11.2021
Använda klassificeringar:
  • Ålder
Uppdaterad:
15.11.2021

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef